Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech III

10.5.2007, Vít Skála

Ve třetím pokračování našeho hledání prostředků pro ICT firmy ve strukturálních fondech EU se dostáváme k nejzajímavějším programům, přes které bude rozdělováno cca 97 % všech prostředků alokovaných pro ČR pro období 2007 – 2013. Celkem se jedná o 730 mld. Kč. Využít těchto prostředků mohou subjekty, které realizují své projekty mimo území hlavního města Prahy. Tzn. pokud má pražská firma pobočku např. v Brně a projekt bude realizován v této pobočce, je taková firma způsobilým žadatelem.

Pro podnikatelské subjekty je přímo určen operační program Podnikání a inovace, pro který je určeno cca 85 mld. Kč. Tento operační program je koncipován jako několik relativně samostatných programů, z nichž některé jsou přímo zaměřeny na podporu ICT.

Přímo na ICT je zaměřen program ICT v podnicích, který byl již oficiálně vyhlášen a je tak možné začít připravovat konkrétní projekty! Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS), resp. podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků. Podporovány jsou tyto aktivity:

 • implementace ERM včetně konfigurace a přizpůsobení optimalizovaným procesům a organizační struktuře
 • implementace manažerských a znalostních IS (např. Business Inteligence, Knowledge Management)
 • implementace IS řešení pro podporu podnikové administrativy a řízení jakosti (např. zavedení paperless office, document management, data and information archiving, podpora ISO procesů)
 • implementace řešení pro virtuální pracovní místa (např. home office, teleworking)
 • implementace služeb datového centra poskytujícího služby IS více podnikatelským subjektům
 • implementace IS řešení pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky a podporujících tvorbu a rozšiřování obchodních kanálů, zákaznického portfolia a obchodních teritorií (CRM, HelpDesk, Call Centre, elektronický prodej)
 • implementace IS řešení podporujících automatizaci a řízení vztahů s dodavateli (elektronický nákup, elektronické akce, řízení zásob)
 • napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů
 • kvalitativní zvýšení zabezpečení IS
 • kvalitativní zvyšování dostupnosti a spolehlivosti technické infrastruktury
 • podpora elektronického podnikání a elektronického styku se státní správou
 • připojení k vysokorychlostnímu internetu včetně pořízení příslušných ICT a jejich zabezpečení
 • vytvoření webových stránek podporujících marketingovou prezentaci podniku nebo prodej výrobků a služeb
 • zřízení základní vnitropodnikové počítačové sítě do 20 přípojných míst včetně vybavení koncových pracovišť a její zabezpečení.

Podporovány jsou však pouze výrobní podniky zpracovatelského průmyslu a to formou dotace ve výši 46 – 60 %, max. 20 mil. Kč. Tzv. registrační žádosti (pouze jednoduchý formulář s ekonomickými údaji o žadateli) bude možné podávat od 1.6. do 30.9. Plné žádosti (včetně podnikatelského plánu) pak do 29.12.2007. V této první výzvě, která podporuje pouze některé z výše uvedených aktivit, je určeno k rozdělení 500 mil. Kč. Je tak možné očekávat, že bude podpořeno několik desítek projektů. Více informací naleznete na stránkách MPO.

Dalším samostatným programem, který je přímo zaměřen na investice do ICT, je ICT a strategické služby, který podporuje následující aktivity. V tomto programu mohou být podpořeny i velké podniky kromě nadnárodních společností. Výše dotace může dosáhnout až 100 mil. Kč.

 • tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací
 • centra pro návrh a implementaci IS/ICT
 • centra sdílených služeb
 • centra zákaznické podpory
 • centra oprav high-tech výrobků a technologií

V dalších vyhlášených programech se ICT objevují jako doplňková či podpůrná činnost. Více informací o programech podpory z OPPI získáte v regionálních kancelářích agentury Czechinvest. V následujícím článku se podíváme na obsah ICT v dalších operačních programech.

Zpět na blog