Informační a komunikační technologie ve Strukturálních fondech IV

2.9.2007, Vít Skála

Zatímco předchozí články se týkaly toho, jaké aktivity a v jakém finančním objemu jsou podporovány v OP přímo zaměřeném na podnikatelské subjekty, jak je to se subjekty působícími na území Hlavního města Prahy a jaké jsou obecně podmínky a možnosti čerpání EU dotací na ICT projekty, poslední ze série článků se zaměří na uplatnění ICT v zatím nezmíněných operačních programech (OP).

Za podrobnější zmínku stojí Integrovaný operační program (IOP), o kterém se dlouhé měsíce nevědělo, zda nakonec nebude zrušen. To se nestalo a tento program nyní ve výrazně přepracované podobě otevírá velké možnosti především pro dodavatele informačních systémů a ICT řešení pro e-government. V tomto poměrně velkém OP (1,58 mld. €, cca 44,7 mld. Kč) jsou dvě prioritní osy přímo zaměřené na podporu ICT.

Na prioritní osu 1 – Modernizace veřejné správy- je zatím vyčleněno 334 mil. €, které mohou být využity na výstavbu datových sítí a elektronizaci služeb veřejné správy (e-justice, e-kultura, e-učení, e-zdraví, e-doprava, apod.). Na prioritní osu 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – je zatím vyčleněno 170,8 mil. € pro budování vysokorychlostních interoperabilních datových sítí, digitalizace dat a jejich zpřístupňování veřejnosti, atd. Bez zajímavosti nejsou ani ostatní prioritní osy tohoto programu. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb (545,1 mil. €), Národní podpora cestovního ruchu (65,2 mil. €), Národní podpora územního rozvoje (420,9 mil. €).

V IOP budou žadatelem (předkladatelem projektu) různé subjekty veřejné správy a samosprávy, které pak v případě přiznání dotace budou vypisovat výběrové řízení na dodavatele technologií. Zpravidla se bude jednat o veřejné zakázky v objemu desítek až stovek miliónů Kč. Dodavatelé systémů pro e-learning tak mají i v novém programovacím období zajištěnou poptávku.

Pokud dodáváte IS pro zemědělské nebo lesnické subjekty, určitě se podívejte na Program rozvoje venkova (PRV), prioritní osu I. Pokud máte produkty pro menší obce, zaměřte se na prioritní osu III. Nejedná se o peníze ze strukturálních fondů (SF), ale v ČR budou tyto peníze rozdělovány prakticky stejným způsobem jako prostředky ze SF.

Protože podpora rozvoje informační společnosti je jedním z horizontálních témat, které se prolíná všemi operačními programy, a je výhodou, pokud je zohledněna v každém projektu, mají o poptávku postaráno i dodavatelé HW a běžných kancelářských aplikací. Ve velkém množství projektů (i těch, které s ICT vůbec nesouvisí) budou pořizovány PC, notebooky, projektory a jiná kancelářská technika včetně základního SW vybavení. To bude prostor jak pro menší regionální prodejce v místě realizace projektů, tak i pro velké firmy v případě projektů realizovaných městy a státními institucemi.

Tímto je náš stručný přehled programů financovaných ze Strukturálních fondů EU pro roky 2007-2013 z pohledu ICT firem uzavřen. Desítky miliard Kč, které budou z těchto programů v následujících osmi letech do ICT uvolněny, by měl tento sektor pocítit.

Zpět na blog