Jaké jsou priority Ministerstva informatiky ČR pro rok 2004?

18.1.2007, Jiří Peterka

Ve čtvrtek 22. ledna proběhla na Ministerstvu informatiky poněkud netradiční tisková konference. Byla uspořádána hlavně kvůli prezentaci aktualizované koncepce přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání v ČR (podrobněji např. v tomto článku). Zazněla zde ale také informace o tom, jaké jsou priority celého resortu pro stávající rok 2004. Jsou následující a jsou uvedeny v pořadí, v jakém je na tiskovce vyjmenoval ministr Mlynář (s tím že první čtyři se týkají legislativní oblasti):

Transformace České pošty na akciovou společnost:

tato změna podle ministra Mlynáře není privatizací, ale pouze změnou právní formy. Má být provedena speciálním zákonem (podobně jako například u Českých drah), který by měl být předložen do poloviny letošního roku.

Návrh zákona o výměně informací ve veřejné správě:

tento veledůležitý zákon by měl jednoznačně stanovit „pravidla hry“ při vzájemném poskytování dat mezi jednotlivými orgány veřejné správy. Měl by například stanovit, kdo má co „na starosti“, komu a jak musí svá data zpřístupnit, za jakých podmínek atd. Dříve se o tomto zákonu mluvilo jako o zákonu „o registrech“, protože se v rozhodující míře týká dat představujících obsah konkrétních registrů, vedených subjekty veřejné správy.

Novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy:

tento zákon z roku 2000 byl v souvislosti se vznikem resortu informatiky novelizován tak, že nyní definuje konkrétní působnost Ministerstva informatiky. Vedle toho řeší například otázky atestací veřejných informačních systémů, poskytování informací a další aspekty.

Návrh na daňové odpisy:

tuto aktivitu, označovanou někdy také jako „HOME PC“, již MI ČR avizuje delší dobu, jakou určitou kompenzaci za nedávné zvýšení sazby DPH u telekomunikačních služeb a jako motivaci a podporu rozvoje informační společnosti v ČR. Konkrétně má jít o to, aby si fyzické osoby mohly odepsat z daní alespoň část nákladů na pořízení domácího počítače a na připojení k Internetu. Pro právnické osoby pak zase má jít o zkrácení odpisů na počítače a o možnost přenechat použité počítače (případně i nové) svým zaměstnancům. Vše má být prosazeno v rámci druhé fáze reformy veřejných financí.

Dokončení a představení Národní širokopásmové strategie:

má se jednat o koncepci rozvoje broadbandu v ČR, a přípravu takovéto koncepce po nás explicitně požaduje iniciativa eEurope 2005 (k datu našeho vstupu do EU). Vznik této koncepce předpokládá i navrhovaná státní informační a komunikační politika.

Další rozvoj portálu veřejné správy:

když byl v loňském roce spuštěn portál veřejné správy, stalo se tak s upozorněním, že jeho obsah se bude postupně rozrůstat a obohacovat. Nedávno přibylo plné znění Obchodního věstníku a (nepřímo) i nahlížení do katastru nemovitostí. Na konec prvního kvartálu je avizována možnost podávání daňového přiznání právnických osob.

Pokračování programu národní počítačové gramotnosti (NPPG):

projekt NPPG je zaměřen na získání „prvotní informační gramotnosti“ u osob, které s počítači ještě příliš nepracují. V roce 2004 jej MI ČR hodlá dále jej rozvíjet – ve svém rozpočtu na to má připraveno 12 milionů, a již vyhlásilo veřejnou soutěž na realizátora.

Pokračování tlaku na zlepšení situace na telekomunikačním trhu, s cílem dosáhnout co nejnižších cen pro koncové uživatele:

k naplnění této priority má MI ČR jen nepřímé nástroje, jako například podporu rozvoje konkurence na telekomunikačním trhu a prohloubení jeho liberalizace.

Významnou prioritou pro Ministerstvo informatiky jistě bude také dokončení a hlavně přijetí nového zákona o elektronických komunikacích, který je v současně době již ve fázi meziresortního připomínkového řízení – ale jeho prosazení oběma komorami parlamentu, bez výraznějších deformací skrze pozměňovací návrhy, může být ještě pořádným oříškem.

Zpět na blog