MŠMT vypsalo veřejnou soutěž na generálního dodavatele

23.4.2001, Jiří Peterka

Samotné zadání veřejné soutěže, vypsané ministerstvem, je ve věcných aspektech jen velmi obecné. Obsahuje pouze následující relevantní pasáže, které specifikují plnění veřejné zakázky jako:

  • dodávku pasivní části lokálních počítačových sítí bez aktivních prvků (dále jen „LAN“) do školních budov a do dalších určených zařízení;

  • dodávku komplexních služeb infrastruktury informačních a komunikačních technologií pro učitele a žáky (dále jen „ICT“); obsahem tohoto plnění GD je rovněž dodávka klientských pracovišť vzájemně propojených aktivními komunikačními prvky v rámci LAN a připojení celé infrastruktury k Internetu; součástí ICT služeb jsou také služby centrálního internetového serveru pro zabezpečení činnosti infrastruktury ICT a vzdělávacího portálu (dále jen „CIS“).

Dále se zadání soutěže odkazuje na zadávací dokumentaci, která by teprve měla obsahovat podrobnosti, a kterou si uchazeči musí vyzvednout přímo na MŠMT.

Bez dostupnosti této zadávací dokumentace nelze posoudit, nakolik se naplní či nenaplní dosavadní informace o charakteru řešení, které zazněly mj. na klubovém večeru sdružení SPIS 21. března a které vzbudily „rozpaky účastníků“ (tisková zpráva viz zde) a následně byly kritizovány například v diskusi na serveru e-gram. Dosud jsem také nezaznamenal veřejnou diskusi k metodice celého projektu, kterou na klubovém večeru SPISu slibovali zástupci MŠMT.

Osobně řadím mezi potenciálně nejproblematičtější následující aspekty řešení:

  • budou školy odříznuty od přímého připojení k Internetu a místo toho napojeny na virtuální privátní síť (VPN), kterou bude provozovat MŠMT? Z prezentace zástupců MŠMT na klubovém večeru SPIS mi vyplynulo, že technické řešení bude právě takovéto, že dosavadní připojení škol k Internetu zůstane nevyužito a připojení k Internetu bude realizováno připojením celé VPN v jednom centrálním bodě.

  • budou se žáci i učitelé moci volně pohybovat pouze v rámci sítě VPN a využívat pouze služeb vzdělávacího portálu, který jim zajistí vše potřebné? Z vystoupení zástupců MŠMT na klubovém večeru SPISu vyplynulo že se počítá s uzavřenou variantou, znamenající to že „školy se budou pohybovat striktně jen na „území“, které jim školní osnovy vymezí“. To by v praxi nutně muselo znamenat, že průchod skrz centrální připojení VPN do veřejného Internetu bude nějakým způsobem omezován provozovatelem sítě VPN.

  • budou moci školy, které již jsou vybaveny nějakou výpočetní technikou, připojovat tuto svou techniku na síť VPN? Z diskuse na klubovém večeru SPISu jsem vyrozuměl, že obecně pouze tehdy, pokud s tím bude souhlasit generální dodavatel a převezme za tuto techniku záruku.

  • budou všechny školy vybaveny a jejich „informatizace“ financována stejně, bez ohledu na to jaké jsou jejich konkrétní potřeby a dosavadní stav „informatizace“? Z prezentace na klubovém večeru SPISu vyplynulo, že všechny školy budou vybaveny jednotným společným standardem.

Ze zadání výběrového řízení vyplývá, že smlouva s generálním dodavatelem nebude uzavřena na 5 let s možností prodloužení, jak se dosud na veřejnosti prezentovalo, ale na dobu neurčitou. Navíc, do 31.12.2005 ji může generální dodavatel i zadavatel vypovědět pouze z důvodů podstatného porušení povinností stanovených smlouvou, ale pouze s účinností k datu 31.12.2005 (což se rovná faktické nevypověditelnosti do konce roku 2005). Také později je možné smlouvu vypovědět pouze v případě podstatného porušení povinností stanovených smlouvou (a po předchozím „vážném varování“), nebo při nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu na straně zadavatele.

Ačkoli bylo výběrové řízení vyhlášeno k 18.4.2001, nebylo k datu psaní tohoto článku (22.4.2001 večer) ještě zveřejněno na centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz). Text zadání, ze kterého pochází zde uváděné citace, lze zatím nalézt jen na webu MŠMT (zde)

Zpět na blog