Priority MPO pro období 2007-2013

18.1.2007, Vít Skála

7. dubna se v pražském Hotelu Praha uskutečnila konference organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) s názvem „Strategie, záměry a priority v novém programovacím období 2007 – 2013“. Přestože se jednalo o strategii pouze jednoho z ministerstev, je reálné předpokládat, že podpora podnikatelů a podnikatelského prostředí se bude z velké míry řídit právě představami MPO, neboť ostatní ministerstva budou mít samozřejmě jiné priority.

Na konferenci bylo představeno 11 hlavních tematických priorit, které je možné shrnout do pěti oblastí:

  1. Podnikání (např. podpora startovacích aktivit malých a středních podniků, podpora exportu – finálních výrobků a investičních celků, podpora strategických investic českých firem v zahraničí)
  2. Vzdělávání (konkrétní podporované aktivity budou definovány na základě vyhodnocení efektivnosti podpor ve stávajícím programovacím období)
  3. Inovace a znalostní ekonomika (zavádění inovací výrobků a služeb, podpora vědy a výzkumu a jejich vazeb na podnikání)
  4. Dostupnost a infrastruktura (např. podpora informačních technologií, podpora infrastruktury pro vytváření nových podnikatelských aktivit, budování a regenerace podnikatelských nemovitostí, tzv. brownfields)
  5. Řešení regionálních disparit (specifická podpora nejhůře postiženým regionům)

Vše nasvědčuje tomu, že ČR bude moci v příštím programovacím období na základě přerozdělovacích pravidel určených Evropskou komisí a objemu prostředků, které jsou na jednotlivé strukturální fondy určeny, ročně čerpat 5–6x větší objem finančních prostředků, než má k dispozici nyní.

Při dolaďování forem podpory jsou stále ve hře otázky, na které nemají jednoznačnou odpověď ani v jiných státech. Např. měly by se podporovat pouze úspěšné a rostoucí podniky, které by se mohly bez podpory i obejít, nebo spíše podniky s určitými obtížemi (podkapitalizováním), pro které je dotace jedinou možností na modernizaci, příp. restrukturalizaci? Rozvíjet podporu formou dotace, o kterou je velký zájem a dostane se tak skutečně pouze jen na pár subjektů, nebo se více zaměřit na garance, dotování úvěrů, což by umožnilo poskytnout podporu více subjektům? Evidentní je snaha o posun od přímé podpory konkrétním firmám k nepřímé podpoře, která obecně zlepší podmínky více subjektům zároveň (inkubátory, vědeckotechnické parky, rozvoj infrastruktury atd.).

Priority našeho MPO v následujících měsících budou podrobeny vyjednávání s Evropskou komisí a je otázka, jakých poté doznají změn. Důležité bude též vymezení kompetencí mezi jednotlivými ministerstvy v určitých prioritách (např. vzdělávání, věda a výzkum, regionální podpora na MPSV vs. MŠMT vs. MMR). Doufejme, ze zvítězí pragmatický přístup a nadhled s cílem společného prospěchu, než snaha úředníků a ministrů mít pod kontrolou co největší balík peněz. Aktuální informace jsou průběžně vystavovány na www.mpo.cz, kde je také možné zasílat podněty a připomínky.

Zpět na blog