Průzkum zájmu o 6. rámcový program EU

29.4.2005, Vlastimil Veselý

Jedním z cílů projektu NETIES je zmapovat zkušenosti a zájem středoevropských firem ohledně mezinárodních vývojových projektů spolufinancovaných z tzv. rámcových programů (RP) EU ve třech pilotních zemích – ČR, Slovensku a Maďarsku. Za tímto účelem probíhá průzkum mezi firmami, které byly nebo jsou do projektů RP zapojeny, a mezi firmami, které mají o účast v těchto projektech zájem.

Článek shrnuje průběžné výsledky první části průzkumu v ČR se zaměřením na zájem malých a středních podniků (SME) o účast v projektech 6. rámcového programu (RP6) a na identifikaci jejich potřeb. Druhé části zaměřené na dosavadní zkušenosti z projektů již spolufinancovaných z RP se budeme věnovat příště. V prvním vlně průzkumu jsme prostřednictvím adresných e-mailů a telefonického dotazování oslovili přibližně 900 podniků, z toho 122 účastníků některého z projektů RP.

Průzkum zájmu o RP6

V první fázi jsme získali odpovědi od 114 firem, z nichž bylo 40% mikrofirem (do 10 pracovníků), 33% malých firem (do 50 prac.) a 20% středních firem (do 250 prac.). Co se týče zkušenosti respondentů v oblasti RP, bylo jejich rozdělení celkem vyvážené – okolo 38% se považuje za začátečníky, 26% má teoretický přehled a 36% již má praktické zkušenosti. Tématické oblasti zájmu respondentů nejlépe ukáže následující graf – největší zájem je o podnikové informační systémy, e-learning a e-business..

Oblasti zájmu v RP6

Požadované informace a služby

Abychom byli schopni poskytovat adekvátní informační a vzdělávací servis odpovídající potřebám zájemců, zajímalo nás, které informační služby z oblasti RP6 jsou mezi SME nejžádanější. Nebylo překvapením (díky předchozí osobní zkušenosti z rozhovorů se zájemci o účast v projektech i v souvislosti s výsledky obdobných průzkumů), že plné tři čtvrtiny firem mají stále zájem o obecnější informace o aktuálních možnostech financování projektů. Z toho je zřejmé, že je stále potřebné provádět „osvětovou“ činnost zaměřenou na informování o typech programů, typech projektů, rozdílech mezi nimi, o výzvách apod. Přibližně každý druhý respondent potom vyžaduje informace o:

  • odborných aspektech sestavování návrhu projektu (54%), 
  • finančních aspektech (nákladové modely, audit, finanční výkazy aj.) (50%), 
  • administrativních aspektech (47%)
  • manažerských aspektech řízení projektu (45%).

O informace týkající se právních aspektů (konsorciální smlouva, ochrana duševního vlastnictví, aj.) má zájem jen každý třetí respondent.

Z nabídky služeb dotazovaní jednoznačně nejvíce vyžadují zprostředkování kontaktů na potenciální partnery (67%) a online informační služby (65%). Ve druhé skupině, co do atraktivity, jsou vzdělávací akce (workshopy, konference) a asistence při sestavování návrhů projektů (44%).

Příprava návrhu projektu

Od potřeb a požadavků zájemců o účast v projektech RP6 se přesuňme k jejich vlastním aktivitám. Odpovědi na otázku “Pokud se účastníte (máte záměr se účastnit) 6.RP, v jaké jste nyní fázi?” jsou shrnuty v následujícím grafu:

 

Fáze přípravy návrhu projektu

 

Překážky zapojení českých SME do RP6

Klíčová otázka dotazníku byla orientována na identifikaci největších překážek pro zapojení do RP6 pro naše firmy. Odpovědi pouze potvrzují dříve zmiňované potřeby a požadavky respondentů. Pro 40% z nich je takovou bariérou nedostatečné povědomí o programu, nedostatečné finanční zdroje na zahájení projektu (36%) a problémy s nalezením spolehlivého a kompetentního partnera (35%). Ostatní faktory (např. nedostatečné porozumění detailním podmínkám, obava ze zpoždění a byrokratických procedur či velká konkurence jiných návrhů) odrazují méně než čtvrtinu zájemců.

Závěry

Na základě průběžných výsledků průzkumu bychom mohli shrnout hlavní poselství, které zájemci o účast v projektech RP6 vysílají směrem k organizacím a projektům zajišťujícím informační servis a podporu v oblasti EU projektů. I po letech, kdy se mohly české subjekty zapojovat do projektů RP, je stále nejžádanější zprostředkování základních informací o možnostech financování z EU programů, o rozdílech mezi nimi a rovněž o zprostředkování kontaktů s potenciálními zahraničími partnery. Zmíněné informace a služby chtějí zájemci získávat především online a na živých vzdělávacích akcích, kde mají možnost sdílet své zkušenosti a získávat nové kontakty na potenciální partnery do některého z projektů.

Zpět na blog