SME chtějí lepší podmínky v 7. rámcovém programu

18.1.2007, Rita Pužmanová

FP7 je teprve v návrhu, proto se k němu vyjadřují nejrůznější skupiny a potenciální účastníci. Jednou z významných skupin, kterou by měl FP7 oslovit, jsou SME. Malé a střední podniky představují 99% všech společností v EU, generující 60% přidané hodnoty a zaměstnávající dvě třetiny obyvatel, proto je zcela logické, že vyžadují větší pozornost v připravovaném FP7.

Evropské sdružení pro SME a řemeslníky (UEAPME, Union Europeenne de l’artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises ~ European Associaton of Craft, Small And Medium-Sized Enterprises) vydalo ještě před zveřejněním návrhu FP7 prohlášení UEAPME Position Paper on a successor to the 6th Framework Programme for R&D. V něm podporuje zvýšení výdajů na výzkum a vývoj na 3% HDP, což vyžaduje rovněž potřebu zvýšení takto cílených výdajů i u SME. V porovnání s USA zde existuje propastný rozdíl: malé americké firmy mají až osmkrát vyšší rozpočet na výzkum a vývoj než evropské menší podniky. Podle UEAPME se ale Evropská komise zaměřuje především na technologické pionýry, kterých je pouhá 3% všech SME. Přitom valná většina průmyslových inovací se odehrává a současně je nejpotřebnější mezi uživateli přejímajícími nové technologie (20% SME) a uživateli předních technologií (10% SME).

Ve stávajícím FP6 bylo pouze 22% velmi kvalitních návrhů projektů předložených SME úspěšných a získalo financování, přestože obecný poměr financování projektů, jejichž hodnocení bylo stejné, dosáhl 50% úspěšnosti. UEAPME poukazuje na to, že sice nelze hovořit o nedostatku fondů pro SME obecně, ale že existuje jejich špatné rozčlenění: velká většina z nich je určena pro nové instrumenty, o něž není mezi SME velký zájem (účast SME je pouze 9%). Pro SME jsou např. integrované projekty nevhodné, jako příliš velké a dlouhé, namísto toho by bylo potřeba posílit projekty menšího rozsahu.

Programy CRAFT, společný výzkum a ETI (Economic and Technical Intelligence) byly pro tyto účely ideální. Jsou inovativní, uvolňují dostatečné prostředky, omezují počet účastníků v projektu a jsou střednědobé. CRAFT podporoval spolupráci SME, které společně zadávají výzkum externím organizacím. Kolektivní výzkum podporoval spolupráci obchodních sdružení, která rovněž realizují výzkum společného zájmu mimo vlastní zdroje. Program ETI podporoval projekty pro rozšíření informací.

UEAPME proto navrhuje zařadit do FP7 samostatný cíl: „SME a výzkum a vývoj/inovace: motor ekonomického rozvoje“. Samostatný program specificky postavený pro SME by byl vhodnější než dílčí přizpůsobování dosud navrhovaných cílů pro SME. Ve výsledku by se financovaly jak programy specificky zaměření na SME, tak účast SME v nových instrumentech. Ovšem poměr rozdělení rozpočtu by lépe vyhovoval SME: 80:20.

UEAPME rovněž žádá zvýšení rozpočtu na specifické programy pro SME minimálně na jednu miliardu eur a rozšíření velmi úspěšných programů CRAFT a kolektivního výzkumu. Současně by se měl vytvořit program postavený na současném schématu ETI. Pro zefektivnění účasti SME v FP7 z administrativního hlediska, a to nejen pro SME samotné, ale i pro Evropskou komisi, by bylo potřeba vytvořit centrální registrační systém pro údaje o účastníky. Současně je potřeba posílit komplementaritu mezi strukturálními fondy a rozpočtem na výzkum.

Pro SME nejsou vhodné nejen časové náročné projekty, ale ani dlouhá prodleva mezi předložením návrhu projektu a podepsáním kontraktu, po němž teprve může projekt oficiálně zahájit. Tato doba je často delší než rok, což je neúnosné. Proto je nutné tuto dobu výrazně zkrátit tak, aby nepřekročil 6 měsíců. Celý proces schvalování projektu a následného vyjednávání smluvních podmínek pro SME musí být jednodušší, než jak tomu je dosud.

Zpět na blog