Strukturální fondy: jak na ně?

24.2.2004, Vít Skála

Od května 2004 budou moci české subjekty začít podávat žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. V České republice budou peníze ze strukturálních fondů rozdělovány prostřednictvím pěti operačních programů a i když existují oprávněné skeptické názory na dostupnost těchto prostředků, určitě stojí za to tuto možnost sledovat.

Částka, kterou může Česká republika v letech 2004 – 2006 ze strukturálních fondů získat, nemá v historii naší země obdoby. Jedná se o cca 1,5 miliardy EUR, což je přibližně 45 miliard Kč! Jen pro srovnání. V programu SAPARD, který (i když na něj existují rozporuplné názory) byl zvláště na venkově velice populární, se rozdělovalo „pouze“ 21 miliónů euro. Z programů PHARE a ISPA, do kterých byla ČR též zapojena, bylo k dispozici cca po 80 miliónech EUR. Částka, kterou bude možné čerpat ze strukturálních fondů, je tak o 2 řády vyšší než objem prostředků v tzv. předvstupních nástrojích.

Pro obecné informace o strukturálních fondech EU doporučuji sledovat například oficiální web Ministerstva pro místní rozvoj věnovaný této problematice na adrese www.strukturalni-fondy.cz. Existuje i řada komerčních webů, kde jsou informace o této problematice různě setříděné a zpracované, čím dále více informací je publikováno též v denním tisku. Informace přímo od zdroje je možné nalézt na stránkách regionální politiky Evropské komise.

Obecně platí, že neziskové organizace včetně měst, obcí a krajů mohou čerpat vyšší dotace než komerční firmy. Zpravidla cca 75 % z uznatelných nákladů na projekt, oproti cca 35 %  nenávratné jednorázové dotace pro komerční firmy. Jsou však opatření, ve kterých je možné čerpat až 100 % dotace i v případě komerčních firem. Veškeré financování ze strukturálních fondů je ex post neboli zpětně. V praxi to znamená, že žadatel musí nejdříve celý projekt zrealizovat z vlastních prostředků a až po jeho ukončení dostane slíbenou část proplacenou. Uvažuje se o speciálních bankovních překlenovacích úvěrech i státní pomoci pro období realizace projektu.

I když bylo původně počítáno s tím, že první projekty bude možné podávat již od ledna 2004, z důvodu průtahů při dojednávání finálních podmínek programů se ukazuje jako reálný termín až květen 2004 nebo ještě později. Projekty se budou hodnotit v České republice, a to buď na úrovni krajů nebo určených ministerstev.

Jako v každém grantovém programu mají i žádosti o podporu ze strukturálních fondů svá specifika a povinné přílohy. Většina majitelů menších a středních firem si nemůže dovolit vyčlenit jednoho člověka, který by jezdil po školeních, seminářích a trávil řadu dní studováním všech potřebných materiálů (jedná se řádově o stostránkové dokumenty). Proto se objevuje řada poradenských firem i jednotlivců, kteří nabízejí svoje služby. Při výběru externích konzultantů je užitečné se ptát po zkušenostech s přípravou projektů v rámci jiných grantových programů a po zdrojích informací, ze kterých konzultant čerpá. Skutečně profesionální specialisté disponují informacemi, které jdou nad rámec oficiálně zveřejňovaných dokumentů a právě tyto znalosti často rozhodují o tom, zda bude konkrétní projekt schválen či ne.

Jak by měl tedy ten, kdo o podpoře ze strukturálních fondů vážně uvažuje, postupovat? Nejdříve si ověřit, zda na jeho záměr je možné podporu čerpat. Tzn. buď projít výše zmíněné weby a přečíst desítky stran dokumentů, nebo si domluvit konzultaci s nějakým specialistou, který bude schopen provést oponenturu základního záměru a přiřadit jej ke konkrétnímu opatření. U akcí, které se týkají nemovitostí (rekonstrukce, výstavba budov a hal) či rozsáhlejších investičních celků (nová výrobní linka, nasazení podnikového informačního systému, atd.) začít pracovat na potřebných povoleních a řízeních. Mezi povinné přílohy projektu bude patřit projektová dokumentace, stavební povolení, bude nutné mít vyřešené majetkoprávní vztahy k nemovitostem souvisejících s předmětem projektu. Veškeré tyto procedury mohou zabrat více času, než samotné psaní návrhu projektu a proto není rozumné s přípravami otálet. Základní teze projektu se mohou začít připravovat ještě před vyhlášením konkrétní výzvy.

Zároveň s těmito aktivitami je třeba sledovat, zda již nedošlo k vypsání výzvy pro podávání žádostí v rámci zvoleného opatření. Tyto informace budou zveřejňovány formou inzerátů v tisku a budou též na web stránkách konkrétních ministerstev a dalších institucí. Profesionální konzultant by měl být schopen zajistit sledování těchto výzev a měl by žadatele včas upozornit na možnost projekt podat. Po vypsání výzvy budou zpravidla 1 až 2 měsíce na doladění projektu, zkompletování veškeré dokumentace a příloh a odevzdání projektu (žádosti o podporu) na konkrétní podací místo. Každý operační program bude mít určeno konkrétní podací místo pro příjem projektů. Například pro Operační program průmysl a podnikání budou příjem projektů zajišťovat regionální kanceláře agentury Czech Invest. Po úspěšném podání projektu bude nutné několik týdnů čekat, než proběhne oficiální zhodnocení projektů a budou zveřejněny výsledky konkrétní výzvy. Těm, jejichž projekty budou vybrány ke spolufinancování ze strukturálních fondů, pak začnou ty správné starosti, které s realizací projektu souvisí. Této problematice se budeme ve VIP věnovat v některém z dalších článků.

Souhrnné informace o jednotlivých operačních programech pro základní orientaci v jednotlivých prioritách a opatřeních najdete v Uzavřené zóně VIP.

Zpět na blog