Strukturální fondy po půl roce

24.10.2004, Vít Skála

V ČR jsou prostředky ze Strukturálních fondů rozdělovány prostřednictvím pěti operačních programů, za které jsou zodpovědná jednotlivá ministerstva. Jako první v květnu nastartoval Společný regionální operační program (SROP), za který zodpovídá Ministerstvo místního rozvoje (MMR). Poměrně brzy byly k dispozici všechny příručky a manuály, dle kterých se žadatel mohl při zpracování žádosti řídit. První kolo přijímání žádostí bylo ukončeno 30. července a v současné době jsou již některé projekty schváleny. To, že se pravidla i již během podávání projektů měnila, se dá vzhledem k hektické době MMR odpustit. Šlo o změny drobného rázu, které žadatele pouze „zdržovaly“ čtením neustále novějších a novějších verzí manuálů. Horší je, že dosud nebyla vyhlášena tzv. grantová schémata, v rámci kterých by mohli podávat projekty sami podnikatelé především z oblasti cestovního ruchu. Vyhlášené výzvy byly zatím určeny pouze pro kraje, obce, státní instituce, samosprávu a neziskové organizace. V některých krajích byly v uplynulých dnech vyhlášeny nové výzvy pro podávání projektů v rámci SROP, v některých krajích budou další výzvy na některá opatření vyhlášeny až v roce příštím.

Jako druhý velice rychle nastartoval Operační program Průmysl a podnikání, za který zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu s pomocí silné personální a marketingové podpory státní agentury CzechInvest. V rámci tohoto programu je možné projekty podávat od 1.7.2004 kontinuálně až do října 2006. Přestože konkrétní a jasná pravidla pro podávání projektu byla upřesňována až v průběhu července, byl např. v programu Rozvoj – opatření vhodné pro velice široké spektrum činností MSP – takový přetlak projektů, že jejich příjem do tohoto programu byl ke 14. září (tedy necelé 3 měsíce od vyhlášení) zastaven. Za tuto dobu bylo podáno 551 projektů s celkovou poptávkou po dotacích za 3 mld. Kč! I po výrazném navýšení této kapitoly ze strany MPO je pro zájemce k dispozici „pouze“ necelých 900 mil. Kč.

Další operační programy mají mnohem slabší marketingovou a mediální podporu. Takřka v tichosti proběhly první výzvy v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (MZe – Ministerstvo zemědělství), ze kterého je financován především nákup nové zemědělské techniky. V říjnu byla vyhlášena výzva v opatření Leader + (v EU samostatný program, u nás součást OPRVMZ – Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství), které umožňuje podávání integrovaných projektů Místních akčních skupin (MAS). I když bližší informace o tomto programu včas získal pouze ten, kdo problematiku cíleně sledoval, i zde je možné očekávat minimálně trojnásobný přetlak projektů.

Probíhá též realizace operačního programu Infrastruktura určeného spíše pro větší projekty státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury. 1. kolo podávání projektů již bylo ukončeno, v některých opatřeních je možné projekty podávat průběžně až do konce září 2006.

Největší problémy jsou s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů (MPSV, MŠMT). Ještě po půl roce našeho členství v EU nebyla vyhlášena žádná výzva pro podávání projektů ani nejsou známy konkrétní podmínky jak žádosti do tohoto programu zpracovávat! Tento fakt jen dokresluje situaci, kdy represivní složky mají být ohodnocovány dvojnásobně více, než lidé pracující ve vzdělávání populace.

Jaké je shrnutí? I když naši vládní představitelé v přípravě na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů jednoznačně zaspali – výraznější aktivita se začala vyvíjet až na podzim minulého roku, kdy se již i přes obrovské nasazení výkonných týmů na jednotlivých ministerstvech nedalo vše včas kvalitně zvládnout – je vidět, že naši lidé jsou schopni vyprodukovat dostatečné množství kvalitních návrhů projektů, aby prostředky byly vyčerpány. Na ministerstvech a implementačních agenturách teď je, aby zvládala koordinační a administrativní úlohu a dokázala zájem žadatelů směrovat do opatření, která nejsou tak využívána. Stačí k tomu málo. Především aktuálně informovat o počtech předkládaných a schválených projektů v jednotlivých opatřeních.

Zpět na blog