Tři pilíře VIP na podporu znalostní ekonomiky

12.1.2007, Vlastimil Veselý

Úvod k dokumentu

Tento rok jsme mohli zaznamenat minimálně dvě významnější iniciativy, které předkládaly státu konkrétní požadavky na podporu elektronického obchodu nebo informační společnosti. Jednou z nich byla Bílá kniha elektronického obchodu, kterou inicioval a realizoval tým ÚVIS (tedy de facto sám stát) a které jsme se již ve VIP věnovali. Druhou aktivitou byl reprezentativní průzkum a z něj vyplývající návrh SPIS (Impuls budoucí vládě) formulovaný na rozdíl od velmi obsáhlé Bílé knihy ve třech jednoduchých bodech. Oba výstupy byly zveřejněny zhruba v polovině roku nedlouho před sestavením nové vlády a v každém případě jsou důležitými milníky v prosazování principů, které se v některých evropských zemích již promítají do oficiálních vládních materiálů mj. v souvislosti s programem eEurope 2005.

V návaznosti na (ve VIP komentovanou) zprávu Světové banky, která se věnovala také kandidátským zemím, jsme v srpnu avizovali, že tým Virtuálního informačního parku pracuje na sestavení stručného přehledu návrhů v oblasti podpory znalostní ekonomiky a rozvoje informační společnosti, které lze shrnout do tří oblastí:

Cílem první verze dokumentu, jejímž spoluautorem je Jiří Peterka, není vyčerpávající seznam s konkrétními recepty na řešení všech překážek rozvoje a „bolavých pat“. Naším záměrem je spíše poskytnout základní materiál pro veřejnou diskusi, jejíž výstupy mohou iniciovat zpracování podrobnější analýzy a návrhu opatření pro vládní instituce. Šíří svého záběru jdou Tři pilíře za hranice elektronických transakcí a služeb e-governmentu, neomezují se pouze na obor ICT a prosazování jeho zájmů, ale zahrnují také obecnější problémy v oblasti podpory podnikání, formování konkurenceschopné ekonomiky a vzdělané společnosti.

Dokument má záměrně rozsah zhruba jedné strany A4, aby svojí délkou neodradil potenciální čtenáře a nutil autory k výběru toho nejpodstatnějšího. V této fázi neřeší otázku JAK (jistě bude existovat několik alternativních odpovědí), ale CO, neboť to je to první, na čem by mělo být dosaženo shody. K základnímu přehledu existují stručné komentáře k jednotlivým bodům. Považujeme však za vhodnější je publikovat až „v dalším kole“ společně se shromážděnými připomínkami a vašimi názory.

Berte Tři pilíře VIP jako náš vklad do veřejné diskuse, podle jejíhož průběhu se může dokument dále vyvíjet. Nehodláme si výsledky diskuse jakkoli přivlastňovat a nabízíme spolupráci komukoli, kdo o ni bude stát. Svoje názory a připomínky nám prosím pište buď přímo na adresu redakce vip@FirstTuesday.cz nebo je pošlete do moderované e konference VIP Forum.


Tři pilíře na podporu znalostní ekonomiky

Návrh k veřejné diskusi

Jiří Peterka, Vlastimil Veselý

1. Důsledněji uplatňovat principy e-governmentu a e-občanství v kontextu iniciativy eEurope+, především:

 1. Usnadnit komunikaci občanů a organizací s orgány veřejné správy elektronickou cestou. Do doby, než budou plně uplatněny elektronické podpisy, zavést povinnost úřadů vystavovat formuláře v elektronické podobě, aby mohly být získány prostřednictvím Internetu.
 2. Zpřístupnit Internet širším vrstvám obyvatelstva (v konečném efektu především snížit cenu telekomunikačních poplatků) důslednější deregulací telekomunikačního trhu a podporou konkurenčního prostředí (z počátku mechanismy asymetrické regulace). Zajistit zpřístupnění místních smyček pro alternativní operátory. Posílit nezávislost a autoritu regulátora.
 3. Posílit transparentnost administrativních procesů zavedením e-procurementu a důsledným uplatňováním platných zákonů (např. povinnosti realizovat výběrová řízení). Zavést možnost monitorovat průběh správních agend, aby si občan mohl kdykoli sám zjistit, v jakém stavu je vyřizování jeho podání.
 4. Vzhledem ke stále klesající účasti voličů zahájit přípravy na využití vzdáleného e-hlasování prostřednictvím Internetu

2. V oblasti legislativní podpory rozvoje podnikání

 1. Výrazně urychlit zápisy do obchodního rejstříku a nebránit tak vzniku nových firem
 2. Zabránit znevýhodňování firem, které investují do ICT, zkrácením doby odepisování pro hardware a software na dobu 3 let, která více odpovídá tempu morálního zastarávání a obvyklé praxi v EU.
 3. Do doby, než budou sjednoceny sazby DPH, ponechat software v nižší sazbě, aby nedošlo ke zvyšování ceny pro koncové uživatele a tudíž k nárůstu softwarového pirátství.
 4. Podpořit práci z domova (teleworking) – explicitně ji definovat v zákonné úpravě zaměstnanosti, zvýhodnit ji ekonomickými stimuly (např. větší či rychlejší možnost odpisů, možnost výplaty náhrad, zvýhodněný odprodej počítačů a příslušenství zaměstnancům).
 5. Zjednodušit účetnictví a související administrativu pro drobné podnikání.
 6. Snížit zátěž právnických i fyzických osob snížením daní nebo odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zprůhlednit podíl odvodů ve mzdě pro zaměstnance. Umožnit společné zdaňování manželů.

3. V oblasti podpory vzdělanosti a vědy a výzkumu

 1. Postupně zvyšovat % HDP vynakládané na vysoké školství a vědu a výzkum na úroveň vyspělých zemí.
 2. Umožnit většímu počtu zájemců studium na vysokých školách. Vysokým školám poskytnout větší nezávislost pro rozhodování o vícezdrojovém financování
 3. Podporovat aplikovaný výzkum ve společných projektech privátní a veřejné sféry s významným zapojením vysokých škol.
 4. Zvýhodnit podnikatelské dary určené pro sféru zdravotnictví a školství zvýšením odpočitatelné položky od základu daně.
Zpět na blog