Výsledky průzkumu mezi firmami se zájmem o 6. rámcový program EU

19.4.2006, Kateřina Hodická

Nedávno jsme zde publikovali výsledky průzkumu, který v rámci projektu NETIES mapoval zkušenosti těch malých a středních firem, které se již zúčastnily některého z projektů tzv. rámcových programů EU. Tentokrát se podíváme na výsledky průzkumu, který se zaměřoval na zájem o účast v projektech 6. rámcového programu (RP6) mj. u těch firem, které ještě žádné zkušenosti nemají. Celkem jsme oslovili přes 1000 firem působících v oblasti znalostní ekonomiky (většinou z oboru informačních a komunikačních technologií a biotechnologií). 122 z oslovených firem se zúčastnilo rámcových programů.

Dotazník vyplnilo prostřednictvím web formuláře a/nebo telefonických dotazů 212 respondentů. Necelou polovinu z nich představují malé firmy o 11-50 zaměstnancích, asi jednu třetinu tvoří mikrofirmy do 10 zaměstnanců a zbytek respondentů připadl na středně velké firmy o 51-250 zaměstnancích.  Skoro polovina zúčastněných firem se označila za začátečníky v rámcových programech, asi třetina uvedla, že má teoretický přehled a necelá čtvrtina respondentů již měla s projekty nějakou vlastní praktickou zkušenost.

Necelá polovina firem považuje pro sebe za nejvhodnější tématickou oblast IST (Information Society Technologies), což není překvapivé vzhledem k cílové skupině. Největší zájem je o vývoj a výzkum v oblasti podnikových informačních systémů (27 % všech respondentů), e-learning a e-business (obojí 25 %), bezdrátové technologie a o tvorbu digitálního obsahu (obojí 21 %). Kromě tematické oblasti IST mají dále firmy zájem o zapojení se do projektů v oblasti Občané a vládnutí ve znalostní společnosti a Trvale udržitelný rozvoj.


Požadované informace a služby

Co se týče informací, více než polovina dotazovaných považuje za potřebné základní informace o aktuálních možnostech financování projektů (návaznosti jednotlivých programů orientovaných na ICT, typy projektů, výzvy apod.). Dále mají firmy zájem o využívání odborných informací ohledně přípravy návrhů projektů (38 % všech respondentů) a jejich finančních aspektů jako je např. volba nákladového modelu, finanční výkazy a audit (35 %).

V českých médiích se často objevuje problematika čerpání prostředků na rozvojové projekty ze strukturálních fondů, které české subjekty většinou nerozlišují od mezinárodních projektů typu RP6, kde je třeba mít zahraniční partnery a kde o výběru projektů rozhodují nezávislí hodnotitelé v Bruselu. Výsledky průzkumu naznačují, že mnoho úspěšných a rychle rostoucích firem mnoho neví o příležitostech spolufinancování, které skýtá 6. rámcový program. Rámcové programy nejsou podle nich prezentovány jasným a praktickým způsobem (firmy v této souvislosti často zmiňují jazyk a terminologii, které jsou pro ně nesrozumitelné). Toto může být důsledkem nedostatečné efektivnosti dosavadních způsobů komunikace, které používají evropské a národní struktury vůči podnikovému sektoru.

Pokud jde o služby, mají malé a střední podniky největší zájem o pomoc při zprostředkování kontaktů na potenciální partnery (46 %) a internetové informační služby (45 %), které je upozorňují na aktuální dění v daném oboru. Firmy rovněž hodnotí jako velmi důležité živé akce (konference, workshopy, setkání, …), kde mají příležitost získat praktické informace např. přímo od účastníků projektů nebo hodnotitelů (32 %) a dále pomoc s přípravou konkrétních návrhů projektů (31 %). Z výše uvedeného vyplývá nezastupitelnost specializovaných subjektů působících v různých sektorech a podporující jednotlivé fáze přípravy návrhu projektu.


Překážky účasti v projektech

Více než polovina dotazovaných považuje za největší překážku svého zapojení do projektů RP6 nedostatečné povědomí o programu. Dále firmy zmiňují nedostatečné porozumění pravidlům a procedurám a komplikované výkaznictví v průběhu projektu (24 % všech respondentů), nedostatek finančních zdrojů na zahájení projektu (24 %) a problémy s nalezením spolehlivého a kompetentního partnera (23 %).

Necelá třetina respondentů nemá zájem o zapojení se do projektů RP6. Jako hlavní důvody uvádějí, že firma působí v oblasti, kterou RP nepokrývají (38 %), nebo že je firma  zaměřena pouze na český trh. Je pravděpodobně, že to jen dokládá nedostatečné povědomí o rozsahu RP6, jak jiíž bylo zmíněno výše. Některé firmy se také domnívají, že nemají dostatečnou kapacitu na přípravu návrhů projektů (hodnotí ji jako příliš náročnou vzhledem k riziku neúspěšného podání) a že pravidla RP jsou pro ně příliš složitá a nejasná.

Graf

Zpět na blog