Web audit českých bank 1997

12.1.2007, Vlastimil Veselý

V období říjen-listopad 1997 provedl VIP ve spolupráci s poradenskou společností DirectNet zkrácený audit WWW služeb významných českých bank. Motivem bylo porovnat hodnotu WWW služeb, které tyto instituce poskytují veřejnosti (a které jsou podrobovány značné kritice) a nezávisle zhodnotit jeden z důležitých parametrů, které u našich bankovních institucí bedlivě sledují zahraniční investoři.

Aplikace metodiky WWW auditu na české bankovnictví je jen příkladem realizace jednoho jeho kroku. Komplexní WWW audit by pochopitelně vyžadoval úzkou spolupráci organizace (banky), aby mohla být plnohodnotně posouzena míra podpory podnikatelských, resp. marketingových cílů,  provozovatele služby.

 

Způsob hodnocení

WWW audit provádělo 7 pracovníků a externích konzultantů včetně dvou zahraničních (hodnocení zahrnovalo i anglickou verzi WWW služby – pokud existovala) podle standardizované  metodologie. Hodnoceno bylo celkem 9 kritérií, každému z nich byly přiděleny váhy zvolené pro český bankovní sektor. Škála hodnocení pro každé kritérium byla stejná (1-5 bodů). Maximální počet bodů, který bylo možné dosáhnout, bylo tedy 450 (pásmo 200-250 tedy označuje průměrné hodnocení).

V období, kdy WWW audit probíhal, nacházely se právě tři banky ve fázi zásadního přebudování svých služeb. Jedna z nich byla Česká spořitelna, která stihla zprovoznit bohužel jen velmi málo z nové struktury informačních služeb. Mnohem více se podařilo stihnout Československé obchodní bance a kompletně novou prezentaci stačila vytvořit Živnostenská banka. Poslední dvě služby se nakonec umístily mezi prvními třemi.

Hodnoceno bylo celkem 12 institucí. Hodnotitelé jsou si vědomi, že do hodnocení byly zařazeny i bankovní instituce poskytující odlišné typy produktů než většina ostatních bank klasického typu – jedná se o dva hypotéční ústavy a exportní banku. O stavu českého banovnictví na Internetu vypovídá i to, že řada bank známých jmen nemohla být do hodnocení vůbec zařazena, protože žádnou WWW službu v té době neprovozovala.
Jak dál s WWW auditem českých bank

Je zřejmé, že zkvalitňování WWW služeb dále probíhá pravděpodobně u všech hodnocených bank a výsledky by mohly být dnes hodně jiné. Proto připravujeme pokračování tohoto auditu s tím, že hodnocené bankovní instituce budou moci doplnit výsledku dalšího auditu o oznámení služeb připravovaných pro zbytek roku 1998.

Uvítáme oznámení o provozu WWW služeb dalších bank nebo také o novinkách, které na Internetu české banky chystají. V sekci VIP E-commerce hodláme zveřejňovat informace o moderních metodách virtuálního bankovnictví nebo o aplikaci protokolu SET v ČR.

Další analytické informace o WWW službách finančních institucí ve střední a východní Evropě vystavuje jejich autor a partner VIP – Scott McQuade na http://globalbusiness.miningco.com/mlibrary.htm
Konečné výsledky

Pořadí Název instituce

Počet bodů

WWW adresa

Mezi prvními třemi v kritériích

1. Investiční a poštovní banka

313

http://www.ipb.cz

3x

2. Československá obchodní banka

308

http://www.csob.cz

6x

3. Živnostenská banka

296

http://www.ziba.cz

6x

4. Foresbank

276

http://www.fb.tel.cz

4x

5. Komerční banka

260

http://www.koba.cz

2x

6. Českomoravská stavební spořitelna

239

http://www.cmss.cz

1x

7. Union banka

228

http://www.union.cz

8. Universal banka

226

http://www.univ.cz

9. Česká exportní banka

197

http://www.ceb.cz

10. Česká spořitelna

195

http://www.csas.cz

11. HYPO stavební spořitelna

180

http://www.finance.cz/ prezent/hypo

12. Podnikatelská banka

165

http://www.poban.cz

Jednotlivé hodnocení bank pro jejich management zdarma

Ke každé z hodnocených WWW služeb je zpracována individuální zpráva zahrnující hodnoty a pořadí získané v jednotlivých kritériích a závěrečné shrnutí. Tyto údaje nebudou zveřejněny, ale jsou zdarma k dispozici zástupcům managementu dané banky.

Hodnotitelé

Václav Matyáš Cambridge University, Security Group
Scott McQuade OPEC, Austria
Vladimír Řezníček Ústav informatiky VUT FAST
Martin Svárovský DirectNet
Jaroslav Vavřina DirectNet
Vlastimil Veselý Ústav informatiky VUT FAST
Dalibor Wijas BrainSystems
Zpět na blog